Өмчийн санхүүжилт

Хувьцаа нь Компанид хөрөнгө оруулж, түүнийг үндэслэн хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд оролцож санал өгөх, ногдол ашиг авах болон хуулиар тогтоосон бусад эрхийг гэрчилсэн үнэт цаас юм.
Зөвлөхтэй холбогдох

Ерөнхий шаардлага

Үйл ажиллагаа явуулсан
3-аас доошгүй жил
Санхүүгийн тайлан
3-аас доошгүй жил СТОУС
Санхүүгийн шалгуур
Борлуулалтын орлого, цэвэр ашиг, зах зээлийн үнэлгээ
Засаглалын шалгуур
- Удирдлагын баг нь тогтвортой ажилласан байх;
- Гол хувьцаа эзэмшигчид нь өөрчлөгдөөгүй байх;
Компанийн засаглалын кодекс
Засаглалын кодексыг дагаж мөрддөг байх
Олон нийтэд эзэмшүүлэх хувь
10-25 хувь

IPO үйл ажиллагаа

01
Бэлтгэл үе
 • Мэргэжлийн байгууллагуудтай гэрээ байгуулах
 • ХЭХ, ТУЗ-ийн шийдвэр гаргах
 • Компанийн болон мэргэжлийн байгууллагын хамтарсан ажлын хэсэг байгуулах
 • Санхүүгийн тайлан болон аудитын дүгнэлт
 • Бизнес болон хөрөнгийн үнэлгээ
 • Хуулийн дүгнэлт
02
Зөвшөөрлийн үе
Үнэт цаасны танилцуулгыг эцэслэн боловсруулах, СЗХ, Биржээс зөвшөөрөл авах
03
Танилцуулгын үе
Олон нийтэд үнэт цаас танилцуулах арга хэмжээ (Roadshow), санхүүжилт татах
04
Арилжааны үе
Захиалга авах, арилжаа эхлүүлэх

Оролцогч талууд

Андеррайтер
 • IPO ажиллагааг зохион байгуулах
 • Магадлан шинжилгээ, дүгнэлт
 • Үнэт цаасны танилцуулга
 • Roadshow
 • Санхүүжилт татах 
 • Арилжаа зохион байгуулах
Хуулийн фирм
 • Хуулийн дүгнэлт
 • Хууль эрх зүйн зөвлөгөө
Аудитын компани
 • Санхүүгийн тайлангийн аудит
Үнэлгээний компани
 • Хөрөнгийн үнэлгээ
 • Компанийн үнэлгээ

МХБ-ийн бүртгэлийн шалгуур

Шалгуур/ Ангилал
I Ангилал
II Ангилал
III Ангилал
Үйл ажиллагаа явуулсан жил
3-аас доошгүй
2-оос доошгүй
-
Санхүүгийн тайлан (СТОУС)
3 жил
2 жил
-
Сүүлийн жилийн борлуулалтын орлогын хэмжээ
₮5 тэрбумаас дээш
-
-
Сүүлийн жилийн ашгийн хэмжээ
₮1 тэрбумаас дээш
₮100 саяас доошгүй
-
Ажлын капитал
-
Бүртгэгдсэнээс хойш 12 сарын хугацаанд хангалттай байх
-
Компанийн засаглалын зарчмыг дагаж мөрдөх
+
+ /мөрддөггүй бол тайлбарлах/
+ /мөрддөггүй бол тайлбарлах/
Удирдлагын багийн туршлага, түүний болон хяналтын багц эзэмшигчид
Сүүлийн 2 жилийн гүйцэтгэх удирдлагын багийн бүрэлдэхүүний 2/3-т, сүүлийн 1 жилд хяналтын багц эзэмшигчдийн бүтцэд томоохон өөрчлөлт ороогүй байх
-
-
Зах зээлийн үнэлгээ
₮10 тэрбумаас дээш
₮1 тэрбумаас дээш
Биржээс тухай бүр
Олон нийтэд эзэмшүүлэх хувь
25%-иас доошгүй
25%-иас доошгүй
-
Хувьцаа эзэмшигчдийн тоо
100-аас доошгүй
50-аас доошгүй
-
Үнэт цаас нь арилжих боломжтой байх
Бүртгүүлэх үнэт цаас нь барьцаалагдах зэргээр гуравдагч этгээдийн эрхээр үүрэгжээгүй, битүүмжлэгдээгүй, өмчлөх эрхийг шилжүүлэхэд аливаа хязгаарлалтгүй, чөлөөтэй шилжих, арилжигдах боломжтой байх

УБҮЦБ-ийн бүртгэлийн шалгуур

Шалгуур/ Ангилал
Үндсэн талбарын
I ангилал
Үндсэн талбарын II ангилал
Хөгжлийн талбар
Ерөнхий шалгуур
УБҮЦБ-ийн засаглалын эсхүл санхүүгийн шалгуурыг хангасан
ҮЦТХТ, СЗХ-ны бүртгэлийн шалгуур, шаардлагыг хангасан, УБҮЦБ-ийн засаглалын эсхүл санхүүгийн шалгуурыг хангаж чадаагүй
Бүртгэлийн шалгуур
2 шалгуурыг хангасан байх
Ашгийн шалгуур
Сүүлийн 1 жилийн хувьцаа эзэмшигчдэд хуваарилж болох ашгийн хэмжээ ₮3 тэрбумаас багагүй
Сүүлийн 1 жилийн хувьцаа эзэмшигчдэд хуваарилж болох ашгийн хэмжээ нь ₮200 сая багагүй байх эсхүл өмнөх 2 жилийн ашгийн нийлбэр нь ₮200 сая төгрөгөөс багагүй
-
Зах зээлийн үнэлгээ
₮50 тэрбумаас багагүй байх
₮3 тэрбумаас багагүй байх
-
Орлогын хэмжээ
₮10 тэрбумаас багагүй байх
₮500 саяас багагүй байх
-

IPO үйл ажиллагаатай холбоотой зардал

МХБ
УБҮЦБ
Өргөдөл хүлээн авч хянах
₮2 сая
₮1.5 сая
Бүртгэлийн хураамж
₮5-500 сая
₮5-250 сая
Жилийн хураамж
₮0.5-50 сая
₮0.5-30 сая
Сангүүгийн зохицуулах хороо
Зохицуулалтын үйлчилгээний хөлс
₮500 мянга
₮500 мянга
Улсын тэмдэгтийн хураамж
₮100 мянга
₮100 мянга
Үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн төв
ISIN дугаар авах
₮1.5 сая
₮1.5 сая
Үнэт цаас хадгалах хөлс
жил бүр ₮100-400 мянга
жил бүр ₮100-400 мянга
Оролцогч талуудын үйлчилгээний хөлс
Андеррайтер
Тийм
Тийм
Аудит
Тийм
Тийм
Хууль
Тийм
Шаардлагатай тохиолдолд
Үнэлгээ
Тийм
Шаардлагатай тохиолдолд

IPO үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

Сайн байна уу? Танд юугаар туслах вэ?
Хаалттай хүрээнд санал болгож буй бондын мэдээлэл байна уу?
Та мэдээллээ үлдээнэ үү. Бид тантай тун удахгүй холбогдох болно.

Танд асуулт байна уу?

Биржийн болон биржийн бус зах зээлийн талаар асуулт байна уу? Ард Секюритиз ҮЦК ХХК-ийн мэргэжлийн баг хамт олон танд туслахад бэлэн байна.
Фейсбүүк зөвлөхтэй холбогдох
Лавлахтай холбогдох 77003322